Metody pracy

PROGRAMY I METODY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Do realizacji treści programowych wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze. Wszystkie metody pracy uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka – zabawę.

NADRZĘDNYM PROGRAMEM W KAŻDYM PRZEDSZKOLU JEST PODSTAWA PROGRAMOWA MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

PONADTO PRZEDSZKOLA MAJĄ PRAWO WYBORU DODATKOWYCH PROGRAMÓW . ZARÓWNO NA ŚWIECIE JAK I W NASZYM KRAJU OPRACOWANO ICH TYSIĄCE. KAŻDY ICH AUTOR TWIERDZI, ŻE JEGO PROGRAM JEST NAJLEPSZY.

W NASZYM PRZEDSZKOLU UWAŻAMY, ŻE NIE MA TYLKO JEDNEGO REWELACYJNEGO PROGRAMU – W KAŻDYM SĄ CIEKAWE ROZWIĄZANIA I METOD PRACY. CZERPIEMY Z NICH WYBIÓRCZO WIEDZĘ I STOSUJEMY W CODZIENNEJ PRACY.

W procesie nauczania personel pedagogiczny stosuje elementy metod :

1. K. Orffa – aktywne uprawianie muzyki przez śpiew i grę na instrumentach perkusyjnych
2. R. Labana – inspiracje ruchowe, nowoczesny taniec wychowawczy
3. T. Gordona – wychowanie bez porażek
4. E.E. Gordona – stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu
5. Dalkroza – wyrażanie muzyki ruchem, improwizacja
6. Batii Straus – aktywne słuchanie muzyki, swobodna zamiana ról w utworze muzycznym
7. Pedagogika Zabawy – wyzwala aktywność twórczą, ciekawość, ułatwia kontakt z otoczeniem
8. Metoda Dobrego Startu Bogdanowicz – uczenie wielozmysłowe, przygotowanie do nauki czytania i pisania,
9. Ruch Rozwijający W. Sherborn – świadomość własnego ciała i przestrzeni,
10. P. Dennisona – kinezjologia edukacyjna , terapia zaburzeń zwana „gimnastyką mózgu”
11. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
12. dr I. Majchrzak – odimienna nauka czytania,
13. J. G. Thulina – opowieść ruchowa,
14. J. Osborna – tzw. „Burza mózgów”, fabryka pomysłów
15. TPR (total physical response) – metoda reagowania całym ciałem
16. Elementy NFS (natural first steps)

Nauczycielki korzystają również z wiedzy Dyrektora Przedszkola, który jest pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, arteterapeutą i wprowadzają do pracy z dziećmi elementy:
– muzykoterapii,
– relaksacji,
– bajkoterapii,
– pantomimy,
– choreoterapii,
– terapii przez teatr i improwizację,
– dramy,
– sztuk plastycznych.

ZASADY PRACY

1. Zasada indywidualizacji.
2. Zasada integracji.
3. Zasada wolności i swobody działania.
4. Zasada aktywności.
5. Zasada zaspokajania potrzeb.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Zapoznawanie rodziców ze Statutem Przedszkola, Ramowym rozkładem dnia, zajęciami fakultatywnymi, comiesięczną tematyką tygodniową i programami.
2. Przekazywanie informacji na temat funkcjonowania dziecka w Przedszkolu, jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
3. Przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka.
4. Włączanie rodziców do życia grupy i przedszkola.
5. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
6. Imprezy integracyjne z rodzicami i dziadkami.